ExFab

Excellent fabrication for production of lightweight structures including hot forming, welding and AM

Projektets idé
För att stärka sin konkurrenskraft och plats i värdekedjan för fabricerade komponenter vill en unik leverantörskedja utöka kompetensen kring tillverkningskedjor som inkluderar kallformning, varmformning, fogning och Additiv tillverkning (AM) av komponenter. Detta åstadkoms genom samverkan kring virtuella- och fysiska verktyg i utvecklingen av fabricerade komponenter. Projektets huvudbidrag är den Toolbox som ska utvecklas för att stödja utvecklingen.


Projektets mål och resultat
Projektets mål är att utveckla en Toolbox som skapar möjlighet för deltagande företag i leverantörskedjan att med avancerade virtuella verktyg träffsäkert och optimalt designa tillverkningskedja för lättviktskomponenter inom flyg- och energisektorn. För att åstadkomma detta behövs vidareutveckling av Finita Element (FE) modeller för tillverkningskedjor som inkluderar forming, svetsning och även uppbyggnad av förstärkningsgeometrier genom AM. Projektet genererar även expertkompetens och bidrar till ökad konkurrenskraft. Vid implementering inom tre år efter avslutat projekt kan leverantörskedjan tillsammans ta helhetsansvar för fabricerade lättviktsprodukter med hög komplexitetsgrad, ökad kvalitet och kostnadseffektivitet i en branschöverskridande kontext.


Projektets bidrag till programmålen
Användning av den utvecklade Toolboxen möjliggör leverantörskedjans utveckling av sammansatta produkter tillverkade med bästa möjliga metod för varje ingående delkomponent. Det innebär också en effektiv produkt- och produktionsframtagning som är resurseffektiv och därmed kostnadsmässigt konkurrenskraftig. Projektet kommer, efter implementering inom tre år, att nå ≥20% kortare utvecklingstid och minska vikten med ≥20% genom att kombinera olika materialtillstånd och legeringar. Projekt bidrar också till att uppnå 10% viktminskning vart tionde år för motorstrukturer inom flygindustrin och strävar mot 20% minskning av växthusgaser relaterat till produktion av produkter som bidrar till omställning från fossila till förnybara energikällor.


Projektets aktörskonstellation
Projektkonsortiet består av SMF Brogren Industries (BI), SMF Rydverken (RV), Procada (PR), Cascade (CA) och RISE IVF (RIVF). Samverkan sker genom respektive parts roll i leverantörskedjan och stöds i FoU arbetet av RISE IVF. Studierna och resultaten som tas fram inom projektet är av branschöverskridande intresse genom projektdeltagarna och dess kunder. Indirekt bidrar projektet till dessa storföretags (GKN, Siemens, Azelio) utveckling av lättviktsprodukter inom flyg- och turbinindustrin samt för solenergilagring med speciella material och produktkrav inom denna bransch.

Brogren Industries leder projektet och har god kännedom om slutkunders krav och behov av fabricerade lättviktskomponenter som flyggodkänd underleverantör till GKN Aerospace och för produkter med landbaserade turbinapplikationer till Siemens. Kontakt: Fredrik.Olofsson@brogrenindustries.com

Rydverken är specialiserade på maskinbearbetning till kunder inom flyg och bilindustrin.
forskningsmedverkan som grund, där man tillverkar varmformande verktygskomponenter för titan och H282. Kontakt: urban.paulsson@rydverken.se

Procada är specialiserade på den additiva tillverkningsmetoden LMD wire. Kontakt: almir@procada.se
Cascade bidrar med specialistkompetens inom geometrisäkring, hantering av referenssystem och DIC-programvara för materialkarakterisering. Kontakt: wilhelm.rutgerson@cascade.se

RISE IVF är specialiserade på materialkarakterisering och FE-modellering av termomekaniska tillverkningsprocesser såsom varmformning, svetsning och i viss mån additiv tillverkning i lättviktsmaterial såsom nickelbaserade superlegeringar, titan och aluminium. Kontakt: eva-lis.odenberger@ri.se

Projektet delfinansieras av Vinnova

15 Dec - 2020

Project start

30 Jun - 2023

Project end

Relaterat innehåll