Lättviktsagendan

Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en mer hållbar värld

För att bidra till, och utveckla, innovation inom lättvikt behövs en strategi. Därför styrs verksamheten inom LIGHTer utifrån vår strategiska forsknings- och innovationsagenda som vi kallar Lättviktsagendan. Agendan utgår från konkreta behov som tagits fram av industrier och forskare i många olika branscher. Med hjälp av agendan hoppas vi kunna länka samman, men också avgränsa, projekt och forskningsområden så att vi arbetar fokuserat mot våra mål. Läs mer om vilka branscher som är beroende av lättvikt här.

Hela Lättviktsagendan finns tillgänglig nedan på både svenska och engelska. 
 

Lättviktsagendan 2022

 

   

Rekommendationer Lättviktsagendan 2020–2022

  • Ett ännu tydligare livscykelperspektiv som genom syrar lättviktsutvecklingen.  Genom att fortsätta förfina och använda våra hållbarhets verktyg längs hela TRL-trappan försäkrar vi oss om att de utvecklade lösningarna i slutänden  också möter FN:s hållbarhetsmål.
     

  • Fler multidisciplinära forsknings- och utvecklingsprojekt för att nå  lösningar som ger radikalt lägre vikt. För detta krävs fler och mer uthållig  finansiering som skapar förutsättningar för större och bredare forskningsgrupper.
     

  • En samordnad nationell satsning för att skapa en starkare test- och  demo infrastruktur med fler anläggningar i samspel mellan flera Strategiska  innovationsprogram (SIP) och andra viktiga aktörer.
     

  • Att stärka hela värdekedjan genom att förbättra förutsättningarna för  små och medelstora företag att samarbeta med stora aktörer. Möjligheter  att finansiera insatser i senare delar av utvecklingsprojekt är en nyckel. 

Lägre kostnader

Att vi kan utveckla mer hållbara och samtidigt lättare komponenter vet vi sedan länge. Utmaningen är att hitta konstruktions­ och produktionslösningarna som gör att varje innovation blir attraktiv att använda även ur kostnadssynpunkt. Det spelar ingen roll om det gäller solcellspaneler eller fordonskomponenter, eller om företaget heter IKEA eller Volvo.  

Om exempelvis gjutjärn inte kan ersättas av komposit på ett lönsamt sätt så når förbättringen aldrig marknaden, oavsett hur klimatsmart den är. Inom flyg industrin brukar man prata om att varje kilo i minskad vikt är värt ungefär 10 000 kronor under ett flygplans livslängd, i form av bland annat sänkt bränsleförbrukning. Det blir således också nivån man måste ta hänsyn till när det gäller eventuellt ökade produktionskostnader för lättare lösningar. 
 

Effektivare utvecklingsmetoder

Satsningen på LIGHTer Produktoptimering med hjälp av virtuella lösningar, har slagit väl ut. Nät verket är ett industriellt initiativ för att stärka industrins förmåga att använda optimerings metoder tidigt i produktutvecklingen. Optimerings metoder är särskilt lämpade för nya  tekniker, som exempelvis additiv tillverkning, i branscher med krav på hög kvalitet och korta produkt utvecklingstider.

Kraven på ännu kortare och mer förutsägbara tidsplaner fortsätter att öka på alla globala marknader. Därför måste vi vidareutveckla säkrare och snabbare sätt att verifiera nya teknologier och utvecklingsmetoder, innan de introduceras i ett affärsprojekt. 
 

Mixade materiallösningar

Vi är världsledande inom stål, men Sverige  måste sträva efter en ledande position även för användandet av mixade material med exempelvis stål och fiber komposit. De olika materialens och fogarnas hållbarhet och funktion i olika klimat och temperaturer måste kunna säkras, samtidigt som vikten minskas.  

Förutom materialkunskap och utvecklade fogningsmetoder ställer det också ökade krav på en bredare kompetens inom fogningsberäkningar. Idag ser vi  lyckade satsningar på så kallade sandwichmaterial som uppfyller såväl kraven på hållbarhet, lättare vikt och möjligheten att volymproducera till en rimlig kostnad. Parallellt måste effektiva återvinningsmetoder utvecklas som gör mixade material hållbara hela vägen.
 

Förbättrade egenskaper

Parallellt med utvecklingen av multi funktionella material är det viktigt att ständigt fortsätta förbättra materialens egenskaper.  Att stegvis analysera och utveckla nya material leder till att komponenter och produkter exempelvis blir starkare, får ökad styvhet eller lägre densitet.

Förbättrade egenskaper innebär inte bara funktionella fördelar, utan kan också minska hållbarhetspåverkan genom lättare transporter och minskad material åtgång.


Innovativa funktioner  

I ambitionen att tydligt stimulera helt nya angreppssätt och våga testa idéer som bedöms ha hög risk, har innovationstemat Innovativa funktioner tillkommit  i denna tredje Lättviktsagenda. Inom LIGHTer föredrar vi begreppet hög potential och genom att utveckla fler finansieringsmodeller som ger långsiktiga förutsättningar att tänka i nya banor och pröva radikala idéer, hoppas vi också kunna etablera flera projekt i den kategorin.  

Multifunktionalitet innebär att flera funktioner  är integrerade i en komponent eller ett material.  Det är på stark frammarsch och kan ge stora viktminskningar. Ett exempel är området strukturella batterier där LIGHTer Academy finns med som en samarbets partner.
 

Strategisk forskning

LIGHTer har, och tänker fortsätta skapa, nya  strukturer för strategisk svensk forskning. LIGHTer Academy och LIGHTer PhD Network är bra exempel på initiativ som bidrar till bransch­, universitets­ och ämnesöverskridande forskningssamverkan.  

Från att ha arbetat parallellt och konkurrerat om resurser ser vi nu hur exempelvis KTH och Chalmers samverkar och bland annat tagit stora steg när det gäller forskning om kolfiber som kan lagra energi. Det har möjliggjorts av LIGHTer Academy och  bedömdes av Physics World vara en av de tio  mest betydelsefulla vetenskapliga bidragen 2018. 


Industriförankrade utvecklingsprojekt

LIGHTers ambition är att stärka flera branscher och leverantörsnivåer på en och samma gång. Därför har vi en årlig utlysning för innovations projekt med två inriktningar. Vi arbetar både i projekt vars resultat kan implementeras inom fem år från projektslut, samt i mer visionära projekt på lägre teknikmognadsnivåer.  

Genomgående är det de industriella behoven som driver våra projekt framåt. Genom att stimulera och hitta nycklarna för den här typen av samarbeten vet vi av erfarenhet att vi når positiva resultat.


Test- och demoverksamhet

Ett fokusområde de kommande åren är att arbeta för att skapa fler test­ och demoverksamheter för småföretag. Vi måste fortsätta öka tillgängligheten, minimera affärsriskerna och skapa syn ergier längs hela värdekedjan och mellan olika branscher.  

En väg till en starkare test­ och demoinfrastruktur med fler anläggningar kan vara ett ökat samspel mellan flera Strategiska innovationsprogram, men det är bara en del av en tänkbar lösning. Här måste vi skapa en starkare nationell samordning för att bokstavligt talat skapa mer plats för svensk lättviktsutveckling. LIGHTer har genomfört flera pilot projekt med bra resultat.


Utbyte små och stora företag  

Hur ser den optimala mötesplatsen ut för att  hitta sam spelet mellan små teknikorienterade företag och Sveriges stora globala tillverkningsindustrier? Det är verkligen en nyckelfråga som  vi som nation måste hitta fler bra svar på.  

Att i ett tidigt skede kunna spela in leverantörer  i skarpa utvecklingsprojekt med konkreta uppdrag, gör att steget till en volymorder minskar och möjligheten att satsa tid och resurser ökar för fler små  och medelstora företag. Det är en viktig parameter för framgång och LIGHTers regionala noder är ett sätt att skapa fler mötesplatser. Det utvecklingsarbetet fortsätter.


Kompetensutveckling  

Genom att fortsätta utveckla forum för kompetensutbyte och utbildning ser vi hur medvetenheten om lättviktens roll för konkurrenskraften stadigt ökar. LIGHTer når en bred målgrupp genom en kombination av våra webbaserade kurser, seminarier och workshoppar samt vårt växande doktorandnätverk PhD Network.  

Med ett multi disciplinärt tänk kompletterar vi branschernas egna utbildningar och stärker också medveten heten om behovet av att samverka. Även här spelar våra regionala noder förstås en viktig roll för att skapa nya strukturer för kompetensutveckling.


Gränsöverskridande samverkan  

Samspelet mellan regional, nationell och global nivå är en av LIGHTers många framgångsfaktorer. Vi kan idag peka på flera konkreta exempel där nya forskningssamarbeten lett till nya insikter, radikala forskningsresultat och utvecklad spetskompetens.  

Vi eftersträvar hela tiden kontinuerliga samarbeten med offentliga finansiärer, branschspecifika organisationer och andra strategiska innovationsprogram för att skapa ännu större resurser för lättvikts projekt. Det stora intresset för vår internationella lättviktskonferens visar att LIGHTer har etablerat sig som  en betydelsefull aktör i Europa. 
 

Ledning och koordinering

Förmågan att koordinera ekonomiska resurser  och branschöverskridande parters roller, är en  viktig förutsättning för att skapa uthållighet och en tydlig riktning i forsknings­ och utvecklingsprojekt.

Vi har nu under flera år byggt upp ett stort förtroende i vår roll som nav. Vår främsta drivkraft är  att Sverige och varje enskild aktör ska få ut så mycket som möjligt av de resurser som finns. Vår över gripande ledningsfunktion, kombinerad med enskilda projektledare inom industri, akademi eller institut, gör att vi tillsammans skapar möjligheter.