Syfte och mål: Projektets idé är att minska miljöpåverkan vid tillverkning, drift och ”end-of-life” för en demonstrator ingående i flygplatsinfrastrukturen. Detta görs genom att utveckla en revolutionerande lättviktslösning via teknikutbyte mellan olika branscher samt göra ett teknikmognadssprång för biobaserade fiberkompositer i Sverige.

Målet är en demonstrator som är 20% lättare till 20% lägre kostnad med fokus på hållbarhet genom innovations- och kunskapsöverföring mellan branscherna samt forskningsaktören med ingående behovs- och kravparametrar från slutanvändaren.

Förväntade effekter och resultat:
Vid projektetslut finns en demonstrator med hållbara lättviktslösningar som testats och utvärderats så att krav från slutanvändare och standarder uppfylls. Resultatet innebär att lösningarna kan tas till andra delar i ett vidare perspektiv och komma infrastrukturbranschen än mer till gagn, framför allt i kommersiella projekt för både flygplatser och färjehamnar. Efter en implementering hos slutanvändare finns det inom tre till fem år en portfölj med olika konkurrenskraftiga produkter som kan erbjudas andra branscher för minskad miljöpåverkan och energianvändning vid drift.

Upplägg och genomförande:
Projektet sker i flera arbetspaket genom samverkan mellan branscherna och institut där vardera parts kunskaper inom olika områden utnyttjas och arbetet följs kontinuerligt upp via månadsmöten.
Det startar med en genomgång av den enkla demonstratorn som togs fram i det tidigare projektet och utifrån det arbetet titta på ny design och materiallösningar för ytterligare viktreduktion. Därefter sker tillverkning och fogningsmetoder utvärderas för monteringen av färdig demonstrator. Miljöeffekter och energibesparing till följd av ny design med hybrida material studeras sedan.

Kontaktpersoner

Kenneth Strand    
kenneth.strand@ri.se

Magnus Edin    
magnus.edin@ri.se

Stephanie Nunes    
stephanie.nunes@ri.se

Daniel Eklund (Podcomp)    
daniel.eklund@podcomp.se

Birgitha Nyström (Podcomp)    
birgitha.nystrom@podcomp.se

Stefan Vajda (FMT Sweden)    
stefan.vajda@fmt.se

Prarthana Kaluarachchi (FMT Sweden)    
prarthana.kaluarachchi@fmt.se
 

Projektet delfinansieras av Vinnova

07 Nov - 2022

Projektstart

31 Mar - 2024

Projektslut

Relaterat innehåll