HYSS

Hybridfogning, svetsning och limning av termoplast

Projektets idé

Ultraljudssvetsning är en repeterbar fogprocess som lämpar sig för detaljer tillverkade av termo-plast. Den förekommer inom en stor mängd olika branscher, där fordonsindustrin är en av de största. Tekniken är väl beprövad men begränsat använd för vakuumformade detaljer. En fördel för vakuumformning är att formverktygen är betydligt billigare, men ett problem är ultraljuds-svetsningen pga låg fogningshastighet, begränsad fogkvalitet och tillgängliga material. Detta har lett till att ultraljudssvetsning inte används för lasttagande fogar i stora vakuumformade detaljer och att vissa lättviktsmaterial inte används.

Målet med projektet är att utveckla en metodik och teknik för att foga ihop vakuumformade och formsprutade artiklar med ett processfönster som leder till optimal kvalité på produkten och möjligheten att använda andra plaster än dagens lösning.
Syftet är att kunna öka kunskapen och förståelse av ultraljudsvetsning av vakuumformade artiklar så att det detta kan vara attraktivt som fogningsmetod redan i designfasen.
Resultaten förväntas inom en 5-årsperiod efter projektslut vara implementerad genom införande av utvecklad metodik och guidelines för konstruktion och beredning hos OEM; effektivare produktion och starkare fogar hos underleverantörer samt ökad försäljning genom bevisade resultat, metodik och ökad efterfrågan hos utrustnings- och materialleverantörer.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

Projektet adresserar i första hand innovationstema 2 (Lättare med kortare utvecklingstid) och innovationstema 3 (Lättare med mixade material) genom:

  • en vidareutvecklad process och med tillhörande processparametrar för svetsning av last-tagande fogar och kvalitetsäkringsmetoder för fogning av vakuumformade artiklar utan lim
  • konstruktions- och beredningsstöd i form av beräkningsmodeller och guidelines, vilka i ett tidigt skede utan behov av omfattande laborativa studier kan avgöra om tekniken är användbar eller inte i nya lättviktskonstruktioner
  • ett möjliggörande av användning av nya lätta material i stora dimensioner, såsom PP eller mixade lättviktslaminat i plast, som idag inte formas och fogas med dagens teknik
  • ökad användning av billigare verktyg med kortare utvecklings och tillverkningstid

Projektgruppen är en ny konstellation, med täta samarbeten med internationell expertis inom ultraljudssvetsning, inkluderande SME och som genom under-, utrustnings- samt materialleverantörer och forskningsinstitut har god möjlighet att sprida kompetensen över branschgränserna, tex till verkstadsindustrin. Projektgruppen startar på TRL

Deltagande företag

Volvo Trucks
Underleverantörer (Andrénplast, Preciform)
Battenfeld
Arla Plast
RISE IVF
RISE KIMAB

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Aug - 2019

Projektstart

31 Jul - 2021

Projektslut

Relaterat innehåll