Småland

Med fokus på lättvikt och hållbarhet:

Nu startar vi upp nätverket LIGHTer nod Småland

Nätverket LIGHTer nod Småland (LnS) baseras på medlemmarnas engagemang och vilja att utveckla sin förmåga att möta kundkrav kring lätta och klimatsmarta produkter.
Initiativtagare till LIGHTer nod Småland är RISE (Research Institutes of Sweden) och Jönköping University.

LnS-nätverkets övergripande syfte är att driva hållbar industriell omställning och utveckling genom:
•    Kunskapsspridning kring framtida marknadskrav och kundbehov kopplade till lättvikt
•    Omvärlds- och nyhetsbevakning med fokus på lättvikt och ökad hållbarhet
•    Ökad tillgång till test- och demonstrationsanläggningar samt deltagande i utvecklingsprojekt
Genom LnS får ditt företag professionellt stöd och kollegialt utbyte kring:
•    Lättviktsutveckling (t ex via materialsubstitution, multimateriallösningar, m.m.)
•    Kund- och marknadsorienterad produkt- och affärsutveckling
•    Marknadsintroduktion och internationalisering

Är du intresserad av att vara en del av nätverket? Klicka här för att komma till avsiktsförklaring angående medverkan. 

Varmt välkomna!

Bakgrund

Smålandsregionen domineras av små- och medelstora företag som är väletablerade underleverantörer inom plast- och metallindustrin. Det finns också en rik tradition av träindustri och glastillverkning i regionen. Om regionens företag ska kunna utvecklas och anpassa sina erbjudanden och därigenom förbli konkurrenskraftiga måste de snabbt kunna förstå och följa med i teknisk utveckling inom olika områden. Lättviktssatsningen i Småland är därmed ett strategiskt viktigt bidrag till att möta det pågående globala skiftet mot digitalisering, automation och elektrifiering.
Yttersta syfte och mål med projektet är att noden ska utvecklas till ett effektivt stöd och en förmedlare av teknik, kunskap och kompetens inom lättviktsområdet. Kraftsamlingen sker med stöd av och i samarbete med LIGHTer och övriga regionala noder.

Genomförande

Från 2018 och tre år framåt löper projektet FLIGHTer för att etablera en kompetens-, stöd- och forskningsinfrastruktur genom verksamheterna på RISE och Tekniska Högskolan i Jönköping tillsammans med regionens industri och andra branschaktörer.
FLIGHTer föregicks av en förstudie där industrins kunskap och behov av att använda lättvikt för att stärka sin konkurrensförmåga kartlades. Ca 40 företag inom företrädesvis plast- och polymer samt metall, gjuteri- och metallbearbetning var involverade och deltog i workshoppar, intervjuer och enkäter.
FLIGHTer ska befästa LIGHTer nod Småland som en regional kunskaps- och kompetensinfrastruktur mellan regionens industri, forskningsinstitut och akademi. I praktiken innebär det att särskilt fokus riktas mot lättviktslösningar inom regionens industrisektorer. Erbjudanden utvecklas under projektets löptid utgående från kunders och företags behov samt i nära samarbete med branschorganisationer, akademin, institut, näringslivsorganisationer och andra relevanta projekt.
En etablerad nod ska fungera som ett stöd i att utveckla regionens tillverkande företag från att vara konkurrenskänsliga och enkelt utbytbara ämnesleverantörer, till att bli unika och attraktiva innovationspartners.
Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF via Tillväxtverket, Region Jönköpings län samt Swerea SWECAST, Tekniska Högskolan i Jönköping och RISE.
 

Aktiviteter LIGHTer Nod Småland 


Digital konferens: "Klimatsmarta produkter och processer" 
Datum: 25 november 2020 kl. 09:30 - 12:00 

Temat för konferensen är att belysa hur tillverkningsindustrin kan möta marknadens framtida krav beträffande vikt- och resurseffektiva produkter och processer ur ett hållbarhetsperspektiv.

Välkommen!

Anmäl dig här

 

”Vi hade aldrig klarat det på egen hand”
Hjälp med att skriva ansökan och stöttning i utvecklingsarbetet av Smart Hoist. Företaget Svero Lifting AB från Jönköping är ett av de företag som LIGHTer Nod Småland har hjälpt sen projektet startade. Läs mer här


Smältkvalitet – workshop
Med fokus på lättvikt bjöd LIGHTer Nod Småland och Jönköping University in till en workshop i december 2019. Under två dagar diskuterades aluminium, gjutlegeringar och smältteknik där huvudfokus var slutproduktens påverkan av gjuteriets smältkvalitet. Professor Murat Tiryakioḡlu från Jacksonville University i USA, höll i en workshop som fokuserade på att utmana dagens sätt att arbeta. Sammankomsten blev även en möjlighet att träffa andra i branschen och dela erfarenheter mellan leverantör, gjuteri, slutkund och forskare.

 

Workshop kring saltkärnor för pressgjutning
I november 2019 samlades ett 20-tal personer hos RISE i Jönköping för att diskutera den tekniska och kommersiella statusen kring saltkärnor för pressgjutning. Bland deltagarna fanns såväl pressgjuterier som slutkunder. Intresset för saltkärnor grundas bl a i möjligheten att kunna gjuta in kylkanaler och därmed kunna öka komponentens prestanda. Workshopen utmynnade i ett gemensamt beslut kring en inledande förstudie med fokus på engångskärnor som kan lösas upp/spolas ur komponenten efter gjutning. Därefter tas beslut om ifall man skall gå vidare med ytterligare en studie kring matchningen av engångskärna/gjutmetod/tillämpning/ekonomi.

 

Digi Demo Day
Med temat ”testbäddar för industriell additiv tillverkning” anordnades Digi Demo Day i Mölndal. Fokus låg på utmaningar och möjligheter med att använda additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion i industrin. Under dagen deltog flera av Sveriges drivande krafter inom additiv tillverkning från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. LIGHTer Nod Småland var självklart på plats för att bevaka dagen tillsammans med ett antal av regionens företag. Eventet ägde rum i juni 2019.

 

Seminarium Vacuralmetoden 
Under april 2019 hölls ett seminarium på RISE i Jönköping med fokus på vacuralmetoden. Målsättningen var att sprida information om metoden samt diskutera vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att stödja implemente¬ring¬en av denna metod hos våra pressgjuterier. Genom att använda vacuralmetoden går det att framställa tunt och porfritt pressgjutgods som både kan svetsas och värmebehandlas. För den tekniska beskrivningen stod Fredrik Almquist från FRECH som har vacuralmetoden i sitt sortiment av pressgjutmaskiner. 

 

Seminarium för näringslivschefer
I mars 2019 anordnade Region Jönköpings Län ett seminarium för regionens näringslivschefer och näringslivsansvariga. Erik Bunis, RISE, presenterade LIGHTer nod Smålands erbjudande och bjöd in till dialog för att tillsammans identifiera utmaningar och möjligheter för länets företag. Dialogen kommer att fortsätta under hösten och resurspersoner från projektet erbjuder sig att medverka vid träffar som anordnas av näringslivsorganisationerna.

 

SPARK 2018
LIGHTer Nod Småland fanns på plats när 2018 års SPARK-konferens anordnades på Jönköping University. SPARK är ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur man kan arbeta tillsammans för att stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag. Temat för året var ”Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland?” En frågeställning som kopplar väl an till LIGHTer Nod Småland där smart tillverkning är ett viktigt led i att öka industrins förmåga för tillverkning av lättare produkter.

 

Projektpartners

Tekniska högskolan i Jönköping   
Toni Bogdanoff
Toni.Bogdanoff@ju.se
+46 (0) 36 10 16 53

RISE
Patrik Svanängen
patrik.svanangen@ri.se
+46 10 228 49 16

Conny Gustavsson
conny.gustavsson@ri.se
+46 10 228 49 21

Erik Bunis
erik.bunis@ri.se
+46 (0)10-516 50 38
 

Samarbetspartners

Kontakta oss gärna via e-post:  smaland@lighterarena.se