Östergötland

En region med stor potential.

Under 2016 genomförde Region Östergötland en förstudie för att identifiera vilka lättviktsfrågor som bäst stärker regionens konkurrenskraft. Intresset från företagen var stort, men det behövdes mer tid för att en LIGHTer nod skulle kunna samverka med andra framväxande initiativ. Diskussionerna om en regional nod har återupptagits under hösten 2018. Fokusområde i Östergötland är avancerade material och tillverkning såsom fiberkompositer, grafen, additiv tillverkning och ytteknologi.

Arbetet fram till 2018

Östergötland har ett unikt utgångsläge med bred kunskap inom avancerade tillverkningstekniker, såsom additiv tillverkning (t.ex. Siemens, Prodelox, Väderstadsverken), metallbearbetning (t.ex. SAPA, Gränges) och komposittillverkning (bl. annat SAAB, GKN och RUAG), samt ett flertal unika kompetenser genom Graphensic, Korroterm, GreenLite, SuraMagnets och Woodeye. Utmaningen för industrin ligger i utveckling av effektiva och hållbara produktionsprocesser för att möta kraven på kortare leveranstider och snabbare ledtid i kombination med framtida funktions- och miljökrav. Fokus ligger idag på teknologiframtagning och kompetenssäkring.

En förstudie genomfördes under 2015-2016 och leddes av Swerea IVF. Syftet var att ta fram beslutsunderlag för etablering av en LIGHTer-nod i Östergötland. Projektet finansierades inom ramen av Region Östergötlands Smart specialiseringsstrategi med fokus på styrkeområdet Avancerade material.

Det övergripande målet med förstudien var att definiera de regionala företag och forskningsaktörer, där verksamheten har kopplingar till SIP Lättvikts lättviktsagenda. Regionens önskemål var att fokusera på innovativa företag med mindre än 250 anställda (SMF) som dessutom har sin affärsverksamhet utanför flyg- och rymdindustrin. Inom flygindustrin uppskattar de att ca 40 % av alla forskning är lättviktsrelaterat. Det finns ett nära samarbete mellan SIP Lättvikts och Innovair kring lättviktsfrågor.  

Interesset från företagen inom avancerade tillverkningstekniker var stort. Här såg företagen ett mervärde genom att kombinera konventionella tillverkningstekniker med tekniska lösningar som långsiktigt kan bidra till att höja konkurrenskraften både för mindre och större företag på regional, nationell och internationell nivå. 

Arbetet under förstudien ledde till en kartläggning av företag och forskningsaktörer med anknytning till SIP Lättvikts lättviktsagenda och med regional utgångspunkt och förankring. Förstudien beskriver idéer hur företagen inom en gemensam strategi kan öka sina affärer baserat på avancerade tillverkningstekniker samt knyta an till respektive verksamhet. Ett av kraven i förstudien var att projektet skulle relatera till Region Östergötlands Smart specialiseringsstrategi. Projektet hade sin utgångspunkt i företagens behov och därifrån ska processer och aktiviteter skapas som mest effektivt stödjer deras utveckling.
 

Framtiden

Under 2018 har diskussionen med Region Östergötland återupptagits och arbetet med att förankra noden hos regionen genom att koppla mot andra regionala initiativ fortsätter under 2018 med Swerea som drivande kopplat till Region Östergötlands Smart specialisering. Med Swereas kontor i Linköping finns en tydlig värdorganisation för en regional nod i Östergötland, något som väl passar in i SIP Lättvikts samarbete med Innovair inom SMF Flyg. 

Långsiktigt krävs dels en strategi för att definiera leverantörskedjor som kan leda till att öka samarbete mellan regionala företag med fokus på lättvikt, och dels en finansieringsmodell. I det arbetet behöver stora företag ingå som motorer. Nodens aktiviteter fokuserar på behov, drivkrafter och möjligheter hos mikro-, små och medelstora företag som vill och kan växa. Arbetssättet sker enligt LIGHTers nationella strategi.