Norr

Norra Sverige - en tillgång för innovativa lättviktslösningar

Norra Sverige är en nationellt viktig del av landet för utveckling inom lättviktsområdet med fokus på multimaterialkomponenter och lättviktsteknik i fordon. Utvecklingen inkluderar rationell och kostnadseffektiv högvolymsproduktion mot bilindustrin samt kommersialisering av biobaserade material, vilket har en viktig strategisk betydelse för Sverige. I Norr vill vi bygga kompetens att möta dagens och morgondagens utmaningar inom fordonsvärdekedjan för högvolymsproduktion av komponenter i multimaterial.

Bakgrund

Nod Norrbotten är under uppstart. Fokus för framtida arbete ligger på att identifiera industri, institut och akademi med behov av lättviktsteknik, vilket i sin tur leder till en mer detaljerad bild av vilket geografiskt område som noden ska verka inom samt vilka ytterligare teknikområden som noden bör utveckla. Arbetet startas i form av en förstudie under våren 2019 och kommer att drivas av Swerea SICOMP, Swerea MEFOS och Luleå tekniska universitet. 

Arbetet fram till 2018

Norrbotten är en nationellt viktig region för utveckling inom lättviktsområdet med fokus på multimaterialkomponenter och lättviktsteknik i fordon. Utvecklingen inkluderar rationell och kostnadseffektiv högvolymsproduktion mot bilindustrin samt kommersialisering av biobaserade material, vilket har en viktig strategisk betydelse för Sverige. I norra Sverige vill vi bygga kompetens för att möta morgondagens utmaningar inom fordonsvärdekedjan för högvolymsproduktion av komponenter i multimaterial, exempelvis en kombination av högpresterande metall och polymera kompositer. 

Test och demomiljön inom LIGHTest har en av sina två noder i Norrbotten, lokaliserad på Swerea SICOMP i Piteå. LIGHTest arbetar med att etablera ny infrastruktur för en avancerad test- och demonstrationsmiljö för framtidens produktion av lätta produkter i höga volymer, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet i en digitaliserad miljö ingår. Vid Swereas anläggning i Piteå, finns idag kompetensen inom lättviktsdesign, material, simulering, tillverkningsmetoder och testmetoder för fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter.
 

Projektidé och genomförande

Genom en LIGHTer-nod önskar vi kunna bidra till industriell tillväxt och hög konkurrenskraft inom området multimaterialkomponenter genom unik lättviktsteknologi och högvolymsproduktion. Det långsiktiga målet med noden är att utveckla regionens kapacitet och verksamhet inom lättvikt till en internationellt stark aktör. I noden vill vi speciellt arbeta med företagen som ingår i Swedish Composite Innovation Cluster (SWE-CIC), ett kluster av framförallt små och medelstora företag inom kompositindustrin.

Genom en LIGHTer-nod ges möjlighet för ökad synlighet för befintliga regionala aktörer på en nationell arena inom befintlig verksamhet samt via framtida möjligheter med digitala verktyg och smart uppkoppling med andra anläggningar i Sverige. Med regionens inriktning mot nya lätta material och tillverkningstekniker finns ambitionerna att noden stödjer en tillväxt av nya SMFer inom lättviktsområdet inom flera sektorer, tex energi-, fordons- och flygindustrin.

Några av de utmaningar som noden står inför är att vidareutveckla biobaserade kompositmaterial till ett kommersiellt tillgängligt alternativ för svensk industri. Målet är att inkludera biobaserade material i befintlig värdekedja i första hand mot fordonsindustrin och utnyttja nodens starka digitala infrastruktur tillsammans med befintliga aktörer inom regionen. På sikt vill vi även etablera kolfibertillverkning i regionen med internationella aktörer och därmed skapa en obruten värdekedja från skogsråvara till produkt.
 

Projektparter

Initiativet till att skapa en LIGHTer nod i Norra Sverige har tagits av både Luleå Tekniska Universitet och Swerea SICOMP och ett förankringsarbete med Region Norrbotten pågår för närvarande. Den tilltänkta finansieringen till etableringen av en regional nod skulle t ex kunna komma från EUs regionala utvecklingsfonder (ERUF), Vinnova samt EU-programmet Interreg Nord. Det finns också intresse av att samordna en LIGHTer-nod i Norra Sverige med Aerospace Cluster Swedens norra nod inom rymdteknik.