LIGHTer Småföretag

Om satsningen

LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla små- och medelstora företag (SMF) till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt och utan stor administration ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt. Målet är att ha två utlysningar per år om vardera ca 1,3 MSEK.

Vilka riktar sig projektet till?

Vi vill stötta svenska små och medelstora företag (SMF) inom lättviktsteknologi, se Vinnovas definition av SMF. Vi är särskilt intresserade av att stödja mindre företag som tidigare inte fått större offentliga forskningsmedel. De företag som tidigare inte fått större finansieringsbidrag för forskning kommer att prioriteras i bedömningen. Vidare vill vi stödja småföretag som är mer etablerade i det svenska innovationssystemet att ta steget ut i de europeiska forskningsprogrammen. 

Syftet med satsningen är att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer som bidrar till svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsområdet.  

Alla teknikområden med bäring på lättvikt är välkomna att ansöka. 

Det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt och Vinnova arbetar för en jämställd samhällsutveckling. Det innebär att sökande ska ta hänsyn till jämställdhet vid exempelvis val av projektledare, sammansättning av projektgrupp/projektdeltagare, arbetsfördelning, makt och inflytande i projektet, involvering av målgrupp och utveckling av idéer och lösningar

Småföretagsprojekt nivå 1 
Nivå 1-projekten ska ge större möjligheter för SMF utan egna FoU-resurser att delta i forsknings- och innovationsprogram. Nivå 1-projekt kan vara korta demonstrations- och valideringsprojekt i samarbete med relevanta aktörer.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras inom Nivå 1-projekten:

  • Korta demonstrations- och valideringsprojekt som finansierar operatörer och forskare från t.ex. institut och högskola eller resurser hos ett företag som behövs för genomförandet.
  • Korta projekt inom material, tillverkning och konstruktion för lättvikt, t.ex. genom att sammankoppla SMF med leverantörer av utrustning, verktyg, mätsystem, m.m. för att lösa företagets problem och i förlängningen skapa affärsmöjligheter.

Maximalt 125 000 SEK kan beviljas som bidrag och en typisk projekttid är 1–2 månaders arbete. För att SMF ska delta aktivt i arbetet reserveras minst 25 000 SEK av bidraget till SMF för faktiska kostnader såsom personalkostnader, material, resor m.m. Nivå 1-projekt har inga krav på medfinansiering. 

Småföretagsprojekt nivå 2 
Nivå 2-projekt utformas individuellt efter projektets natur och omfattar exempelvis valideringsprojekt där ett SMF i samarbete med relevanta aktörer utvecklar en prototyp eller demonstrerar en tillverkningsteknik, antingen självständigt eller tillsammans med industrin. 

Maximalt 325 000 SEK kan beviljas som bidrag och en typisk projekttid är 3–6 månader. För att SMF ska delta aktivt i arbetet reserveras minst 25 000 SEK av bidraget till SMF för faktiska kostnader såsom personalkostnader, material, resor m.m. Stöd kan ges med upp till 50 % av projektets kostnader. Exempel: För att söka 325 000 SEK krävs ett projekt omfattande minst 650 000 SEK.

Test- & demoprojekt
Test- & demoprojekt är projekt där arbete utförs i en s.k. testbädd. Test- och demonstrationsmiljöer (test- & demo/testbädd) är ett brett begrepp som inkluderar allt från rena forskningslaboratorier eller forskningsinriktade miljöer, till mer verklighetsnära tester i storskaliga testanläggningar eller tester i verklig miljö. Kraven är att testbädden ska vara öppen (dvs. tillgänglig för fler än enskilda företag/medlemmar) och ha en tydlig specialisering. Enbart affärsdrivande verksamheter/testbäddar utan koppling till FoU har lägre prioritet. Nya eller vidareutvecklade material, processer eller produkter prioriteras, samt nya samarbeten, dvs företag som inte redan är kund i den aktuella testbädden, kommer att prioriteras.

Maximalt 325 000 SEK kan beviljas som bidrag och en typisk projekttid är ca 3–9 månader. För att SMF ska delta aktivt i arbetet reserveras minst 25 000 SEK av bidraget till SMF för faktiska kostnader såsom personalkostnader, material, resor m. m. i samband med testerna. Därtill krävs att SMF bidrar med motsvarande 50 % i medfinansiering för att vidareutveckla resultatet/testobjekten som tagits fram i samarbete med testbädden.