P4smfs

Increased efficiency in production of composite applications at SMEs

Projektets syfte och potential

En projektgrupp har identifierat flera möjligheter till tekniklyft med svensk teknik (P4 Technology, Aplicator). Ett samarbete över branschgränserna med ett antal planerade utvecklingssteg kan möjliggöra införande och tillnyttogörande av ny teknik med syfte att stärka konkurrenskraften gentemot omvärlden. Projektet har som utmaning att beskriva tekniken i ett nytt sammanhang och att bidra till utvecklingen av en flexibel och funktionell produktionsanläggning med ökad automatiseringsgrad i den traditionellt arbetsintensiva kompositindustrin.

Med drivkraft mot effektiviseringar i produktion och minskade kostnader för lätta strukturer som följd, ska förprojektet utreda hur en pressad bransch kan göra ett gemensamt återtåg:
• Genom att bereda vägen för ett angränsande utvecklingsprojekt med avsikt att lyfta en begränsad demoanläggning (TRL 5) hos Aplicator till en fullskalig operationell testsite (TRL 6) hos en systemleverantör.

Syfte och mål

Med drivkraft mot effektiviseringar i produktion, och med minskade kostnader för lätta strukturer som följd, ska ett förprojekt och ett följande utvecklingsprojekt verka för att: 
1. Tillnyttogöra ny P4-teknik (Programmable Powered Preform Process) för att öka möjligheterna i den internationella konkurrensen.
2. Skapa en industrikonstellation med resurser att utveckla och anpassa den nya tekniken. 
3. Klargöra teknikens effekter genom att undersöka och verifiera potentialen för nya applikationer hos etablerade komposittillverkare.

Förväntade effekter och resultat

Industriell och affärsmässig nytta: 

  1. Projektgruppen avser att bereda vägen för ett utvecklingsprojekt med avsikt att lyfta en begränsad demoanläggning (Technology Readiness Level -TRL 5) hos Aplicator till en fullskalig operationell testsite (TRL 6) hos en systemleverantör av kompositer. 
  2. Visa på att en höjd automatiseringsgrad i AP industrin kan eliminera arbetskostnaden som en konkurrensfaktor internationellt. Detta kan leda till ett återtagande av en svensk tillverkningsindustri med möjligheter för en mängd nya applikationer i ett stort antal branscher.


Planerat upplägg och genomförande

Förformningsprocessen hos en systemleverantör kommer att granskas i detalj, tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt, för att redovisas i ett antal business cases med förankring i projektdeltagarnas verklighet. Här kommer förprojektet att beskriva kostnads- och miljöfördelarna med vidareutvecklad och kommersialiserad P4 - teknik. Projektgruppen avser att utvärdera möjligheten att i förprojektet tillverka en detalj med avsikt att visualisera effektiviteten hos P4 metoden, med tillhörande förformningsprocess.

Deltagande företag

Aplicator
SMTF
Faiber
KTH
Nimbus
Ryds
SSPA

Projektet delfinansieras av Vinnova.

05 Apr - 2016

Projektstart

15 Nov - 2016

Projektslut

Related content