LIBERCO

Lighter and better crash safety from energy absorbing 3D-reinforced composite materials

Kort sammanfattning av projektidén

Projektet som är en genomförbarhetsstudie avser undersöka om tidigare observerade duktila brottbeteende hos komposimaterial med 3D-vävd fiberarmering har potential att  förbättra energiabsorberande egenskaper hos skadepreventiva lösningar i fordonsstruktur. Projektet omfattar tillverkning och provning av kompositbalkar och är en överbryggande aktivitet mellan två andra pågående projekt i avsikt at korsbefrukta dem. Både tillverkning, statisk och dynamisk provning ingår i studien.


Projektets bidrag till våra programmål

Ökad materialprestanda och integrerad funktionalitet i kombination med med lägre materialvikt är avgörande för att kunna nå väsentlig reduktion av energiförbrukning och relaterade utsläpp från fordon, oavsett vilka energikällor och framdrivningskoncept som används. Fordonens vikt är den enskilt viktigaste parametern som i slutänden styr energiförbrukningen. Att använda lättare material är viktigt men även att inte använda mer material än nödvändigt och att se till att det material man använder kan fylla flera funktioner och optimeras för bästa prestanda i förhållande till flera olika krav. 

Projektets implementering

Om testresultaten påvisar den utvecklingspotential som vi hoppas på avser vi gå vidare och göra med omfattande studier och optimering i ett efterföljande projekt. Resultaten kommer också komma till nytta inom de två pågående projekt som var ursprunget till denna projektidé.


Deltagande företag

Företagen Volvo CC och Biteam AB samarbetar med KTH och Chalmers i det pågående projektet.

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Oct - 2018

Projektstart

31 Dec - 2019

Projektslut

Relaterat innehåll