GEPRE

Generisk partikelmodell för FEM kopplad till Calphad-metoden för ingående data

Projektets idé

Syftet med GEPRO är öka vår förmåga att koppla mikrostrukturutveckling-modeller med beräkningar på komponent-nivå och på så sätt möjliggöra för ICME (integrated computational materials engineering). Idén med projektet är att skapa en användarrutin för finita element-program där partikelutskiljningsmodeller integreras med FEM-modeller för att prediktera mikrostrukturutvecklingen i en komponent som utsätts för en given värmebehandling. Fokus är på generiska modeller vars användbarhet kommer att demonstreras genom beräkningar på komponenter av Ni-legeringar tillverkade med additiv tillverkning

GEPRE:s resultat förväntas även leda till en användarvänlig rutin så att de deltagande företagen lättare ska kunna implementera de utvecklade modellerna och, efter projektets avslut, kunna använda resultaten i deras eget utvecklingsarbete. Som stöd för denna industriella implementeringen kommer en av projektets leveranser därför att vara framtagande av kursmaterial. Detta ansvarar de akademiska projektdeltagarna för.
Resultaten förväntas därmed ha en positiv effekt på industrins möjligheter att utföra ICME för snabbare utveckling av nya material och lättare komponenter. De industriella parterna måste dock ansvar och leda den industriella implementeringen av beräkningsrutinerna efter projektets avslut men med stöd av akademin. Vad det gäller fortsatt ICME-utveckling, så kommer resultaten av det här projektet vara ett viktigt bidrag med kopplingen av mikrostrukturmodellering och FEM-modellering. Det är akademins ansvar att detta förvaltas och tas vidare för att hantera andra lättviktsutmaningar. Akademin har också ansvar för att de producerade resultaten delas med forskningsfältet i stort genom vetenskapliga publikationer och presentationer.

Projektets bidrag till programmålen
GEPRE:s resultat-mål att kunna koppla mikrostrukturmodellering med FEM-beräkningar och därmed möjliggöra för prediktion av mikrostrukturutvecklingen i en komponent som utsätts för en viss process, kommer att ha stor betydelse för möjligheten att utföra modell-baserad, integrerad material- och komponentdesign. Att nå målet med hållbart utvecklade, konkurrenskraftiga och innovativa lättviktslösningar kommer att kräva design på system-nivå där material- och komponent-design är integrerade optimeringsparametrar. För att detta ska vara möjligt måste mikrostrukturmodeller vara intimt kopplade och interoperabla med modellerna på komponentnivå.

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Sep - 2019

Projektstart

31 Aug - 2022

Projektslut

Relaterat innehåll