Håkan Hallberg - ny medlem i LIGHTer Academy

Under hösten har LIGHTer Academys nätverk vuxit, och ytterligare tre forskare har blivit en del av nätverket. Håkan Hallberg från Lunds tekniska högskola är en av de nya medlemmarna. Fokus för hans arbete är modellering av metalliska material, bland annat för additiv tillverkning. På LTHs webbplats kan du läsa mer om Håkans forskarprofil.

Vad fick dig att ansöka om att bli medlem i nätverket LIGHTer Academy?

-    LIGHTer Academy ger kontaktytor mellan olika akademiska institutioner och mellan akademi och industri som är mycket värdefulla, både för mig som enskild forskare och för utveckling av svensk lättviktsforskning och konkurrenskraft i stort, säger Håkan Hallberg. Han fortsätter:
-    Inom LIGHTer Academy finns det också en attraktiv möjlighet att bygga forskningssamarbeten inom lättvikt.


Hur kan din ämneskompetens bidra till LIGHTer Academys tvärdisciplinära bredd och/eller fördjupning?

-    LIGHTer Academys medlemmar representerar tillsammans en avsevärd ämnesbredd. Jag hoppas att kunna komplettera den genom mitt forskningsfokus på datorbaserad modellering och simulering av material vid olika längdskalor, kopplat till experimentella undersökningar och applicerat på industrirelevanta processer. 

Det handlar om bland annat om additiv tillverkning, med fokus på metalliska material.

-    Mitt pågående arbete kring lätta aluminiumlegeringar är ett exempel som är särskilt relevant för LIGHTer. Tillhörande tillverkningsprocesser som additiv tillverkning baserat på aluminiummaterial ligger också nära till hands.


Vilka tre utmaningar skulle du säga är de mest aktuella för den akademiska lättviktsforskningen på 10 års sikt?

-    Genom additiv tillverkning (AM) har vi fått tillgång till tillverkningsprocesser som möjliggör lättviktskonstruktion genom att optimera de tillverkade delarnas geometri. En mindre utforskad följd av AM är att innebörden av begreppet “materialegenskap” inte längre är given. 
I traditionell (subtraktiv) tillverkning utgår man från ett råmaterial och tillverkar en komponent. I AM, å andra sidan, tillverkas materialet samtidigt med geometrin. 
-    Detta innebär utmaningar, exempelvis då det gäller att kontrollera AM-processen, men också möjligheter att sömlöst variera ett materials struktur och sammansättning i olika delar av en och samma komponent. Häri ligger stora utvecklingsmöjligheter!
Den andra utmaningen Håkan väljer att lyfta fram är besläktad med den första.
-    Hållbarhet! När vi nu blir allt bättre på att ta fram material med optimala egenskaper, så måste vi bli lika duktiga på att ta hand om och återanvända dessa material när de tjänat sitt syfte. Det är ett välkänt tema, och Håkan exemplifierar vad det betyder för just LIGHTer.
-    Till exempel är ren aluminium är mycket gynnsam att använda ur ett återvinningsperspektiv. Men för att få de materialegenskaper vi önskar, legeras metaller och deras kemiska sammansättning ändras. I kompositmaterial av olika slag kombineras skilda material som måste hanteras på olika sätt under återvinning. Modifieringar som dessa gör återvinning av de enskilda materialen allt svårare och därmed också dyrare.
En tredje utmaning för akademisk lättviktsforskning relaterad till metaller gäller att utveckla och bättre utnyttja möjligheterna i material gjorda av exempelvis amorfa metaller (även kallat ”glasmetall”), metallmatriskompositer och metallskum. Här finns det mycket kvar att göra. 


Hur kan LIGHTer Academy bidra till de frågor som du forskar kring idag?

Håkan ser goda möjligheter att kombinera sin forskning med övriga medlemmars olika expertområden, exempelvis experimentell materialanalys, för att nå ännu längre i de olika forskningsfrågorna. 
-    Av erfarenhet vet jag även att diskussioner och samarbeten inom nätverk som LIGHTer Academy genererar idéer, både till hur olika forskningsfrågor kan angripas och till helt nya forskningsuppslag.

Om LIGHTer Academy

LIGHTer Academy är ett branschöverskridande nationellt nätverk som består av forskare från akademi, forskningsinstitut och företag. Deltagarna har komplementära kompetenser inom material (både metallegeringar och fiberkompositer), design, modellering och karaktärisering. Förutom att nätverket är nationellt, så är det också hållbart över tid. De deltagande forskarna har kommit olika långt i karriären. Därmed får LIGHTer Academy en kontinuerlig process där forskare som är i början av sin akademiska karriär tas in och mer seniora forskare lämnar nätverket.
LIGHTer Academy är en mötesplats för att skapa gemensamma projekt på varierande TRL-nivåer (teknikmognadsgrad).  De akademiska deltagarna inom LIGHTer får resurser för att bedriva egen och gemensam forskning inom LIGHTer Academy och till att bygga upp ett internationellt nätverk. 
Nyligen har tre nya personer valts in i LIGHTer Academy efter en ansökningsprocess. Det är Greta Lindwall från Kungliga Tekniska Högskolan med kompetens i termodynamiska beräkningar, Anna-Lena Ljung från Luleå tekniska universitet med kompetens i strömningsmekanik inriktade mot tillverkningsprocesser samt Håkan Hallberg från Lunds universitet med kompetens inom datorbaserad modellering och simulering av metalliska material för additiv tillverkning.