Fortsatt finansering för SIP LIGHTer

SIP LIGHTer är ett tolvårigt strategiskt innovationsprogram som får finansiering i treårsetapper. Nu har vi fått besked om finansiering fram till och med 2022. 

Satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, spridning av teknologi och stärkt konkurrenskraft. Nu har beslut tagits om fortsatt finansiering av fem program, därav SIP LIGHTer, på rekommendation av en utvärdering.
 

De övriga programmen som fått fortsatt finansiering är Metalliska material, PiiA, Produktion2030 och STRIM.

- Programmen bidrar till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Det är något som vi behöver fortsätta att satsa på, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Utvärderingen från 2019 visar att programmen bidragit till bred samverkan, nationell kraftsamling, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Vart tredje år fattas beslut om programmen får fortsatt finansiering. 
Sexårsutvärderingen genomfördes av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society.

Fakta om strategiska innovationsprogram
Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. Under 2020 utvärderas de sex program som startade 2014.