"En viktminskning öppnar för nya viktminskningar"

LIGHTers ordförande om Lättviktens dominoeffekt:

"En viktminskning öppnar för nya viktminskningar"

Lättviktsinnovationens dominoeffekt och vikten av att tänka värdecirkel redan i produktutvecklingsfasen. Det är centrala resonemang i LIGHTers Lättviksagenda med sikte på 2040, utifrån visionen att fortsätta stärka svensk konkurrenskraft för en hållbar värld.  
Maximal hållbarhet och resurseffektivitet är viktigare än någonsin. 
- Det som sätter allt i rullning är ny forskning, nya innovationer, material och arbetssätt inom lättviktsområdet, säger Bengt Nilsson, styrelseordförande i LIGHTer.

Han vet av egen erfarenhet vad han talar om. I sin roll som VD för företaget Lamera, som tillverkar ett egenutvecklat sandwichmaterial för bland annat husfasader, kan han se de konkreta dominoeffekterna av lättviktsutveckling.

- Det lättare fasadmaterialet gör att du kan använda ett bättre optimerat och lättare monteringssystem, som i sin tur gör det möjligt att använda effektivare och lättare hjälpmedel. Exempelvis en klätterställning i lättviktskonstruktion. Det gör samtidigt arbetet mer ekonomiskt och mindre personalkrävande. För en större ny fasad handlar det om tiotals ton lägre vikt, som dessutom leder till mindre utsläpp från transporter, förklarar Bengt Nilsson.

 Han konstaterar att det är så det ofta fungerar med lättviksmaterial.
- Du får en dominoeffekt där en viktminskning öppnar för nya viktminskningar, som öppnar för nya viktminskningar. 

För att få bästa möjliga resultat ur ett hållbarhetsperspektiv är det dessuom viktigt att ha med lättviktsperspektivet redan i produktutvecklingsfasen. I den fjärde nationella Lättviktagendan, som lanserats i november 2022, lyfts därför särskilt vikten av att tänka cirkulärt hela vägen, så långt det bara går. En värdecirkel har tagits fram som guide för att verkligen understryka förhållningssättet att en produkt eller komponent som i sig väger mindre, inte automatiskt ökar hållbarheten i ett helhetsperspektiv. För att få svaret på det gäller det därför att I samverkan mellan flera aktörer analysera hållbarhetsperspektivet i värdecirkelns alla delar; från råvara till produktion, användning och återanvändning. Det ger en nödvändig helhetsbild redan från start och lägger grunden för framgång.  

- Jämfört med en mer traditionell värdekedja så kräver det att man håller flera tankar i huvudet samtidigt. Det räcker inte att materialet man använder har låg vikt, utan alla delar i värdecirkeln behöver analyseras för att säkra att det slutliga resultatet ute på marknaden sammantaget bidrar till ökad hållbarhet. Maximal hållbarhet och att alltid hushålla med jordens naturresurser är samtidigt en förutsättning för framgång, poängterar Bengt Nilsson och konstaterar att det kommer att krävas modifierade eller helt nya samarbeten för att nå hela vägen med värdecirklarna.
- I vissa fall kommer det också att förutsätta nya affärsmodeller för att anpassa sig till det cirkulära förhållningssättet fullt ut.

Bengt Nilsson ser stora möjligheter att integrera och dra nytta av lättviktens dominoeffekt inom betydligt fler branscher. Han lyfter också lättviktsinnovation som en stor möjliggörare i arbetet med att nå flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

- Utvecklingen av lättviktslösningar har inte bara en nyckelroll för att minska koldioxidutsläppen, utan kan också bidra till en bättre arbetsmiljö och ett mer resurseffektivt samhälle. Det gäller inte minst inom energi- och materialanvändning, där vi i samband med pandemin och den ökade säkerhetspolitiska oron i världen verkligen fått bevis för hur snabbt förutsättningarna kan ändras, påpekar Bengt Nilsson 

Sedan 2013 har LIGHTer fungerat som ett nav för Sveriges utveckling inom lättviktsområdet.

- Vi har genom åren tagit stora kliv och är idag en etablerad och stark partner i Europa. Vi får hela tiden nya bevis för hur avgörande det är med nationell och internationell samordning. Vårt unika branschöverskridande initiativ leder verkligen till nya insikter och konstruktiva samarbeten där vi på flera sätt redan bidragit till global konkurrenskraft, systemomställning och banbrytande forskning, säger Bengt Nilsson.

I arbetet med den nationella Lättviksagendan med sikte mot 2040 har LIGHTer, förutom att fånga såväl de mindre som större företagens behov och erfarenheter, lagt extra stor vikt vid en fördjupad omvärldsanalys kring globala megatrender och branschutveckling.

- Vi har alltid ambitionen att utmana oss själva. Det krävs ständiga förflyttningar och ett utökat samspel mellan akademin, näringslivet, forskningsinstitut och innovationsorganisationer för att skapa rätt förutsättningar och på allvar visa vägen mot ökad hållbar konkurrenskraft för Sveriges tillverkningsindustri, säger Bengt Nilsson. 

Text: Erik Torstensson, Yo Adrian