Världen ställer krav

Lättvikt är en del av lösningen

De utmanande miljömålen som världens industri måste uppfylla driver på industriell förändring. För att lättvikt ska kunna bidra till målen om förändring så behöver vi jobba på många fronter med t.ex. simulering, optimering, flexibla tillverkningsmetoder och nya biobaserade material. Läs mer längre ner på sidan om hur lättviktsteknologi bidrar till en hållbar utveckling i olika branscher. 

Internationella miljökrav

Utifrån FN:s globala hållbarhetsmål arbetar Sverige med 16 miljökvalitetsmål som ska ge struktur åt landets miljöarbete. Lättviktsutvecklingen påverkar direkt flera av dessa mål, som Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning.

Våren 2016 presenterade den svenska regeringen dessutom en strategi för nyindustrialisering, där fokus ligger på fyra områden: digitalisering, hållbar produktion, kompetensförsörjning och testmiljöer. Alla högst relevanta för att ytterligare stärka lättviktsutvecklingen i Sverige.

Junckerkommissionen har också i sina tio politiska prioriteringar för den Europeiska Unionen lyft både energieffektivitet och cirkulär ekonomi som centrala områden.

För branscher som fordon och flyg har EU satt upp höga miljömål, mål som styr kraven på marknaderna. ERTRAC, European Road Transport Research Advisory Council, har exempelvis i sin forskningsagenda mål som siktar på 40 procent minskning av koldioxidutsläpp per ton last och kilometer år 2030 jämfört med 2010.

Flightpath 2050 är Europas vision för flygbranschen och innehåller mål som 75 procent lägre koldioxidutsläpp per passagerarkilometer och 90 procent lägre kväveoxidutsläpp.