Projektets idé

Projektets syfte är att öka användningen av aluminium i strukturella komponenter, med extremt höga krav och därmed kunna sänka vikten. Fokus kommer att läggas på att industrialisera aluminiumlegeringar med bättre specifika mekaniska egenskaper, vid såväl rumstemperaturer som vid förhöjda temperaturer, jämfört med dagens konventionella legeringar. Projektet möjliggör därmed nya användningsområden för aluminium inom flera branscher, bl a flyg-, fordons- och verkstadsindustrin.
De långsiktiga effektmålen i projektet är att generera implementeringsarbeten i flera branscher så att svenska underleverantörer behärskar de nya materialen och är globalt ledande och att svenska OEM har stärkt sin konkurrenssituation genom användning av aluminium i strukturella komponenter.

Projektets bidrag till programmålen

Ett av resultatmålen för projektet är att minska vikten med minst 20 procent på valda komponenter/demonstratorer. Baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper kommer projektet att vidarutveckla och industrialisera metoder, processer och legeringar för tillverkning av avancerade konventionella och nya gjutna aluminiumlegeringar. För att ta tillvara den kunskap som tas fram kommer det att skapas industrianpassade kurser och utbildningsmaterial på magisternivå, som utvecklas på Tekniska högskolan i Jönköping, för att sprida lärdomarna till andra intressenter. Tanken är att detta ska leda till ökad konkurrenskraft hos den svenska tillverkningsindustrin.
Det föreslagna projektet syftar till att möjliggöra ökad användning av aluminium i strukturella lättviktskomponenter. Projektets fokusområde ligger inom lättviktsagendans tema:

  • lättare genom förbättrade egenskaper & innovativa lösningar
  • lägre kostnader för lätta strukturer
  • lättare genom kortare utvecklingstid

 

Genomförande

Projektet drivs av Swerea SWECAST med Jönköpings Tekniska Högskola och industriella parter från tre olika branscher. Det utgår från konkreta industriella behov, en lastbärande struktur till en jetmotor och en motorkomponent till ett tungt vägfordon. Provning utförs först på artificiella komponenter för att studera och optimera parametrar som styr egenskaperna vid förhöjda temperaturer. Karakterisering av högtemperatur- och utmattningsegenskaper görs av dessa. Därefter kommer två fysiska demonstratorer att tas fram, för att visa användning av och verifiera avancerade aluminiumlegeringar i strukturella komponenter. Demonstratorerna ska vara ett led i att de lösningar som tas fram i projektet ska kunna  industrialiseras inom fem år. Kunskapsspridning genom workshops och mötesplatser görs för att skapa branschöverskridande samverkan, både inom och utanför projektet. Dessutom kommer projektet att upprätta utbildningsmaterial i syfte att stärka redan befintliga industriella utbildningar/kurser inom området.

 

Deltagande företag

ABB AB
Fundo Components AB
GKN Aerospace Sweden AB
Husqvarna AB
Ljunghäll AB
Scania CV AB
Stena Aluminium AB
Forskningsutförare
Swerea SWECAST AB
Tekniska Högskolan I Jönköping

Projektet delfinansieras av Vinnova

01 Dec - 2014

Projektstart

30 Nov - 2016

Projektslut

Related content