Lightweight lamina in composite

Lightweight lamina

Projektets idé

I denna förstudie undersöks möjligheten att med kompositmaterial minska vikten på den roterande delen i en unik luftseparator. Genom viktminskningen, som förväntas bli ca 75 procent och bygger på en övergång av material från stål till komposit, kan antalet lameller i luftseparatorns roterande del ökas avsevärt, och flera rotorer kan läggas i en separeringsenhet.

Projektets bidrag till programmålen

Luftseparatorns separeringsprestanda kan ökas kraftigt med bibehållen eller minskad vikt, samtidigt som dess energiförbrukning halveras på grund av mindre utsläppsradie för gasen. Eftersom vikten minskas kommer även kraven på drivenheten att sänkas. Sammantaget gör detta att kostnaden för luftseparatorn minskas avsevärt samtidigt som prestanda förväntas höjas kraftigt. Förstudien kommer att ligga till grund för framtida utvecklingsprojekt.

Genomförande

Möjligheterna att tillverka separeringslamellerna i komposit undersöks, med hänsyn tagen till den miljö och de påkänningar lamellerna utsätts för. Vidare studeras och väljs produktionsmetod lämplig för att producera lamellerna i större skala.


Deltagande företag

3 nine AB
Kungliga Tekniska Högskolan

Projektet delfinansieras av Vinnova

03 Jun - 2015

Projektstart

03 Nov - 2015

Projektslut

Related content