Joining techniques for combinations of various materials

Material combinations for hybrid solutions

Projektets idé

Projektidén bygger på att på ett effektivt sätt skapa lättviktsinnovationer och förutsättningar för dessa i Sverige genom att;

  • utveckla starka och kostnadseffektiva fogar mellan metall och komposit
  • utveckla människors kompetens och kompetensstruktur runt lättviktskonstruktion inkluderande hybridfogar för att möjliggöra produktutveckling och produktion i stor skala i Sverige
  • utveckla nödvändig leverantörsstruktur i Sverige för att säkra tillgång vid produktutveckling och möjliggöra en svensk leverantörsbas (fortgår i en tänkt Projektform C)
  • effektivisera teknikframtagning genom multidisciplinärt samarbete mellan flera industrisektorer, leverantörsnivåer och universitet/industriforskningsinstitut.

Genomförande

Projektet tar sin utgångspunkt i ett antal metalliska komponenter från olika sektorer där en tänkbar ersättning av en delkomponent tillverkad i polymerkomposit kan ge en signifikant viktreduktion. De fogar mellan delkomponenterna som uppkommer ger utmaningar och kravställningar på de fogar som skall tas fram. Urvalet av komponenter och fogtyper görs så att de driver utveckling av fogar som klarar av en bredd i krav på prestanda, produktionsvolym, kostnad etc.

Lösningar i form av fogmetoder, konstruktionsregler och tillverkningsprocesser tas fram från existerande fogprinciper men anpassas för att möta de unika kraven från hybridfogarna som identifierats. Vidareutveckling av fogarna görs parallellt i några separata arbetspaket med konstruktions- eller tillverkningsprocessfokus. Avslutningsvis genomförs mer komplexa prov som skall verifiera att kravbilden i prestanda, kostnad och volymskapacitet kan mötas.

Under projektets gång utvecklas utbildningsmaterial runt konstruktion och tillverkning av hybridfogar för universitets- och industriforskningsinstitut baserat på bakgrundskunskap och nyvunnen kunskap.
Projektet är uppdelat i fyra stycken arbetspaket (AP).
AP1. Konsortieutveckling (Ansvarig: Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST)
AP2. Utveckling av teknik (Magnus Burman, KTH)
Projektet kommer inriktas på att ta fram konkreta exempel på kostnadseffektiva och ur produktionshänseende realistiska (teknikmogna) foglösningar mellan komposit och metall för olika tillämpningsområden och kravbilder. I syfte att utveckla effektiva hybridfogar kommer designen av omgivande struktur (metal och kompositdelar) beaktas och anpassas för att åstadkomma optimala lösningar ur produktion, livstidkostnads- och miljöperspektiv.
AP3. Utveckling av människor (Ansvarig: Roberts Joffe, LTU)
AP4 Utveckla leverantörsstruktur/nätverk (Ansvarig: Lars Anger, Innovatum Teknikpark)

Deltagande företag

Swerea (Projektägare)
Kungliga Tekniska Högskolan
Luleå Tekniska Universitet
Innovatum Teknikpark
Comprasers Ekonomiska förening
Svenskt Marintekniskt Forum
AB Volvo
GKN Aerospace
Volvo Cars
Scania
Kockums
Dockstavarvet
Sapa Profiler
Diab
Lamera
Semcon

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Nov - 2011

Projektstart

31 Oct - 2013

Slutrapport

Related content