IMS

Injection moulding of structural components

Sammanfattning

Syftet med detta förprojekt är att öka kunskapen kring formsprutning av strukturella komponenter. Under de senaste fem åren har ett antal olika metoder för formsprutning av lastbärande komponenter utvecklats, t.ex. översprutning av organoskivor, lokala förstärkningar med förformar och kolfibertejp, samt polymerisation i formverktyget. Metoderna används tyvärr i mycket begränsad omfattning i Sverige, delvis beroende på okunskap om metodernas möjligheter, men också beroende på svårigheter och olösta problem med metoderna.

Vi vill med detta förprojekt öka kunskapen om de olika metoderna och sprida denna kunskap till svensk plastindustri, för att därmed främja utveckling och tillverkning av lätta produkter med hög hållbarhetsprestanda. Vidare vill vi utreda vilken/vilka av metoderna som har störst potential för att möjliggöra framtida formsprutning av termoplastiska kompositmaterial med materialegenskaper i klass med härdplastkompositer (t.ex. kolfiberarmerad epoxi). Målsättningen är att förprojektet skall resultera i en klar bild av vilka metoder som har störst framtida potential, så att ett framtida utvecklingsprojekt kan inriktas på vidareutveckling av dessa specifika metoder.

Syfte och mål

Syftet med detta förprojekt är att öka kunskapen kring formsprutning av strukturella komponenter. Under de senaste fem åren har ett antal olika metoder för formsprutning av lastbärande komponenter utvecklats. Metoderna används tyvärr i mycket begränsad omfattning, delvis beroende på okunskap om metodernas möjligheter, men även beroende på svårigheter med metoderna. Målsättningen är att förprojektet skall resultera i en klar bild av vilka metoder som har störst framtida potential. Så att ett framtida utvecklingsprojekt kan inriktas på vidareutveckling av dessa metoder.

 

Förväntade effekter och resultat

Information och resultat som tas fram inom projektet kommer spridas genom nyhetsbrev, hemsida, samt utbildningsmaterial. Informationen kommer även utgöra underlag för ansökan om ett utvecklingsprojekt. Ett lyckat projekt kommer vara betydelsefullt för svensk plastindustri eftersom kunskap om material och metoder som möjliggör formsprutning av strukturella komponenter underlättar utveckling av nya lättviktsprodukter. Ett lyckat projekt kommer även vara betydelsefullt för plastindustrins kunder och kan bidra till ökad konkurrensförmåga och högre resurseffektivitet.

 

Planerat upplägg och genomförande

Förprojektet består av fyra arbetspaket (projektledning, material & metoder, simulering, samt exploatering av resultat). Projektledningen sköts av Lunds Universitet. Målsättningen är att information och resultat som tas fram inom projektet skall stärka svensk lättviktsutveckling och utgöra bra underlag för ett framtida industriförankrat utvecklingsprojekt.

 

Deltagande företag

Lunds universitet
Camp Scandinavia
Husqvarna
Volvo Cars
KB Components
Plastinject
Inxide
Erteco Rubber and Plastics
K.D. Feddersen Norden
Polymercentrum

Projektet delfinansieras av Vinnova

01 Dec - 2016

Projektstart

13 Sep - 2016

Delrapport

30 Jun - 2017

Projektslut

Related content