Sammanfattning

Förprojektet syftar till att skapa ett industriellt samarbetsprojekt som ska säkra återvinningsbarhet och därmed viktsminskningspotential för fordonsrelevanta kombinationer av lättviktsmaterial och sammanfogningsmetoder. Återvinning av mixade material är, inom fordonsindustrin, en förutsättning för att möjliggöra viktsminskning genom mixade material eftersom biltillverkarna i Europa från 2015 enligt lag måste kunna visa att minst 95 procent av bilens vikt kan återvinnas eller återanvändas när bilen skrotas.

Projektet tar avstamp i tre företags (Volvo Cars, Modul-Systems och Clean Motions) konkreta problemställningar vad gäller användning av kolfiberkomposit och olika metall/polymerkombinationer i fordonsapplikationer. Stena Recycling och Swerea Sicomp bidrar med kunskap om återvinningstekniker och kompositer och Swerea IVF koordinerar och bidrar med kunskap om sammanfogning och demontering samt livscykelanalys. Såväl för- som fortsättningsprojektet syftar även till att sammanställa data om existerande och framtida återvinningsprocesser som medger kvantitativa miljömässiga jämförelser av olika konstruktionslösningar.

Projektets idé

Förprojektet tar avstamp i Volvo Cars, Clean Motions och Modul-Systems konkreta ambitioner och problem i samband med användning av mixade material för att uppnå lägre vikt i fordon. Kolfiberkomposit, vars lätthet och styrka gör den mycket intressant för Volvo Cars och Clean Motion att använda i till exempel elbilskarosser, är dokumenterat svår att återvinna på ett bra sätt. Samtidigt finns lagkrav på 95 procent återvinning eller återanvändning av fordon. Kombinationer av aluminium och stål eller aluminium och polymer blir också mer och mer vanligt såväl i personfordon som i de fordonsinredningar som Modul-System utvecklar, tillverkar och säljer. Modul-system, som funderar på alternativa affärsmodeller med återtagande och om tillverkning av uttjänta produkter, ser att sådana cirkulära modeller kräver ”design för återvinningsbarhet” på ett helt annat sätt än tidigare.

Förprojektet ska leverera ett industriellt utvecklingsprojekt som ska säkra återvinningsbarhet och därmed viktsminskningspotential för fordonsrelevanta kombinationer av lättviktsmaterial och sammanfogningsmetoder. Utvecklingsprojektet kommer att fokusera på de ”återvinningsproblem”, som är mest relevanta för de deltagande företagen. Såväl för- som fortsättningsprojektet syftar även till att sammanställa data om existerande och framtida återvinningsprocesser som medger kvantitativa miljömässiga jämförelser av olika konstruktionslösningar.


Projektets bidrag till programmålen

Återvinning av mixade material är, inom fordonsindustrin, en förutsättning för att möjliggöra viktsminskning genom mixade material eftersom biltillverkarna i Europa från 2015 enligt lag måste kunna visa att minst 95 procent av bilens vikt kan återvinnas eller återanvändas när bilen skrotas. Projektet är därmed intimt kopplat till utlysningens effektmål att uppnå 20 procent viktsminskning med mixade material.


Genomförande

Projektet utförs i form av en serie heldagsworkshopar med mellanliggande kunskapsinhämtning enligt nedan:

  • Workshop 1. Definition av relevanta materialkombinationer/sammanfogningsmetoder som förprojektet fokuseras på. Mellan workshop 1 och workshop 2 sker sökning och inhämtning av information enligt ovan av samtliga parter samt sammanställning av den av Swerea IVF.
  • Workshop 2. Redovisning av inhämtad information. Behov av och möjlighet till kompletteringar diskuteras. Identifiering av kunskapsluckor och behov av teknikutveckling. Sammanställning av resultatet av workshop 2 görs av Swerea IVF mellan workshop 2 och workshop 3. Övriga partners bistår med kompletteringar av fakta.
  • Workshop 3. Formulering av ett eller flera industriella utvecklingsprojekt för att säkra återvinningsbarhet och därmed viktsminskningspotential för de mest fordonsrelevanta materialkombinationerna/sammanfogningsmetoderna. Swerea IVF koordinerar den fortsatta projektformuleringen och ansöker inom lämplig nationell eller Europeisk utlysning.

Den öppna information som samlats in i förprojektet och som bedöms vara av allmännytta sammanställs av Swerea IVF på lämpligt sätt i en enkel manual eller databas som riktar sig till i första hand konstruktörer av lättviktskomponenter.


Deltagande företag

Modul-System HH AB
SWEREA IVF AB
Volvo Personvagnar AB (Volvo Cars Göteborg)
SWEREA SICOMP
SWEREA IVF AB
Stena Metall AB
SWEREA SICOMP
Stena Recycling AB
Clean Motion AB

Projektet delfinansieras av Vinnova

30 Jun - 2016

Projektstart

13 Nov - 2016

Delrapport

13 Jul - 2018

Projektslut

Related content