Polymer fiber composite thermomechanical behavior during fire

Polymer fiber composite thermomechanical behavior during fire

Syfte och mål

Lättviktsteknik inom fartygs- och byggnadsindustrin möjliggör energieffektiva lösningar och minskad miljöpåverkan. Ofta används sandwichkonstruktioner av polymera fiberkompositer som ger hög bärförmåga i förhållande till vikt, men är mer känsliga för brandpåverkan. En simuleringsmodell som fångar det komplexa beteendet vid brand har tidigare utvecklats. Syftet med förprojektet är att ta fram indata för att kunna validera och utveckla modellen vidare. Målet är att ta fram valideringsdata för simuleringsmodellen av lastbärande lättviktskonstruktioner vid brand.

Förväntade effekter och resultat

Projektet möjliggör fortsatt utveckling av modellen så att den slutligen kan användas i utvecklingsprojekt av industrin. En sådan modell möjliggör en snabb utveckling och optimering av nya lättviktskonstruktioner. Den färdiga modellen kommer att starkt bidra till lägre kostnader för lätta konstruktioner, framförallt genom att mängden material som används minskar men även genom minskad utvecklingskostnad och utvecklingstid.


Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som projektledare. SP kommer också att genomföra materialtesterna. Deltagande företag är SAAB Kockums AB samt Mobile Composite Solutions Sweden AB som båda kommer att förse projektet med testmaterial samt randvillkor för modellen baserat på olika marknaders (geografiska och användningsområdes) krav.

Deltagande företag

Saab Kockums
Mobile Composite Solution Sweden AB
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Apr - 2015

Projektstart

01 May - 2016

Projektslut

Related content