Member checks

These pages are for members only.

Kort om LIGHTer Medlemscheckar

Syftet med LIGHTer Medlemscheckar är att styra kortare utvecklingsinsatser till SMF utan omfattande administration. Medlemscheckarna kan hjälpa företag att ta första steget in i utvecklingsprojekt baserade på lättviktsteknologi. Målet på sikt är att skapa ökad export och tillväxt hos SMF med lättvikt som konkurrensmedel.

LIGHTer Medlemscheckar stödjer SMF att utveckla, testa och demonstrera tekniker, material och processer inom lättvikt. Exempel på aktiviteter som kan finansieras är experiment, simulering och verifiering, provning, prototypframtagning, materialprovning, materialundersökning etc.

Alla medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram som har färre än 250 anställda och är en vinstutdelande
verksamhet kan ansöka om LIGHTer Medlemscheckar.

Syfte

Syftet är att styra kortare utvecklingsinsatser till SMF utan omfattande administration. Medlemsprogram Lättvikts Medlemscheckar stödjer SMF att utveckla, testa och demonstrera tekniker, material och processer inom lättvikt. Exempel på aktiviteter som kan finansieras är experiment, simulering och verifiering, provning, prototypframtagning, materialprovning, materialundersökning etc. Aktiviteter som klassas som ordinarie verksamhet finansieras inte. Syftet är att skapa bättre innovationseffektivitet och dra bättre nytta av vår samlade kompetens i Sverige inom lättviktsområdet. 


Målet med insatsen

Målet är att stödja små och medelstora företag (SMF) att utveckla, testa och demonstrera lättviktstekniker, -material och -processer i syfte att stärka sin konkurrenskraft.


Vilka riktar sig utlysningen mot?

Alla medlemmar i Medlemsprogram Lättvikts Medlemsprogram som har färre än 250 anställda och är en vinstutdelande verksamhet kan ansöka om Medlemsprogram Lättvikts Medlemscheckar

Budget och förutsättningar för finansiering

Det högsta bidragsbeloppet för Medlemscheckar som går att söka är 75 000 SEK. Utöver det behövs 25 % in-kind som finansieras av sökande part, d.v.s. vid en ansökan om 75 000 SEK i bidrag så behövs 25 000 SEK som in-kind och en totalbudget på minst 75 000 + 25 000 = 100 000 kr. In-kind kan vara egna arbetstimmar (max 850 kr/h), materialkostnader, maskinkostnader, mindre investeringar (som direkt är berörda av projektet) samt resekostnader. Kostnader för förlorad inkomst i samband med försök eller liknande, får inte tas upp som in-kind. Projekttiden får vara upp till 6 månader. Externa samarbeten rekommenderas (läs universitet, forskningsinstitut eller annat företag), men är inte ett absolut krav.


Hur ansöker jag?

Ansökan ska följa mallen som finns att ladda ned längre ned på sidan. Ansökan mejlas i pdf-format till info@lighter.nu.


Villkor och formella krav

  • Samtliga projektparter ska vara medlemmar i Medlemsprogram Lättvikts Medlemsprogram
  • Små- och medelstora företag (vinstutdelande verksamhet enligt §1.4 i medlemsavtalet), färre än 250 anställda (inte branschföreningar, forskningsinstitut etc.)
  • Varje projekt ska slutrapporteras senast 4 veckor efter projektets avslut enligt kortfattad mall, samt ge en kort muntligt avstämning på en av LIGHTers eller Medlemsprogram Lättvikts workshoppar.

Utbetalning

Senast 2 veckor efter inkommen slutrapport.


Bedömning

Ansökan kommer att bedömas av Medlemsprogram Lättvikts styrelse enligt följande kriterier:

  • Tillväxtpotential
  • Genomförande inklusive innovation och risk
  • Projektgruppens utsikter att lyckas
navigate_prev
navigate_next